उप-प्रमुखको सचिवालय

deputy.mayor@kathmandu.gov.npईमेल

9851049400सम्पर्क नम्बर

बागदरबार, काठमाडौंठेगाना

उप-प्रमुखको सचिवालयका सूचनाहरू

    No Notices Found!

कर्मचारीहरु

साैरभ गाैतम

सचिवालय प्रमुख

9851049400