बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (Notice No. 4-077-78), बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना र बोलपत्रको कागजपत्र संशोधन सम्बन्धी सूचना