बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (Notice No. 3-077-78)