बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (Notice No. 44-076-77) र बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (Notice No. 42-076-77) र बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना