कार्य सम्पादन फारम भरी बुझाउने सम्बन्धमा सम्बन्धमा ।