विश्व पर्यटन शहरहरुको महासंघ, बेजिङ, चीन

सम्बन्ध स्थापना मिति January 1, 1970

उपस्थिती