रोचेस्टर शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका

सम्बन्ध स्थापना मिति January 1, 1970

उपस्थिती