अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय

inere.secr@kathmandu.gov.npईमेल

014168735सम्पर्क नम्बर

काठमाडौं प्लाजा, कमलादी ठेगाना

कर्मचारीहरु

निशा थापा

सहायकस्तर चौंथो

9842435694