निजी आवास लाभग्राहीहरुको नाम लाभग्राही सूचीबाट हटाउने सूचना ।