२३ माघ २०७९ , सोमबार

सास्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सास्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
टोल फ्रि नं - ११८० र १६६००१०५५११

कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा ।(श्री सबै वडा कार्यालय, १ देखि ३२ वडा, का.म.पा)

Supporting Documents