७ असोज २०८० , आइतबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
टोल फ्रि नं - ११८० र १६६००१०५५११

आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइदिनु हुन ।(श्री विभाग/महाशाखा/आयोजना/एकाई/कार्यक्रम, का.म.पा)

Supporting Documents