सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाई

mahesh.kafle@kathmandu.gov.npईमेल

9851166099सम्पर्क नम्बर

बबरमहल, काठमाडौं (जिल्ला समन्वय समितिको भवन)ठेगाना

सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाईका सूचनाहरू

    No Notices Found!

कर्मचारीहरु

महेश कुमार काफ्ले

प्रमुख (सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाई)

9851166099