प्रशासन बिभाग

admin@kathmandu.gov.npईमेल

-सम्पर्क नम्बर

बागदरबारठेगाना

प्रशासन बिभागका सूचनाहरू

थप हेर्नुहोस्

कर्मचारीहरु

महेश कुमार काफ्ले

निर्देशक

9851166099

कुमारी राई

उप निर्देशक

९८५११७२२६५

युबराज खनाल

उप निर्देशक

9851015110

सुमन अधिकारी

उप निर्देशक

9851013185

श्याम पाण्डे

सहायक निर्देशक

9851234115