प्रमुखको सचिवालय

mayor@kathmandu.gov.npईमेल

014231481सम्पर्क नम्बर

बागदरबारठेगाना

प्रमुखको सचिवालयका सूचनाहरू

    No Notices Found!

कर्मचारीहरु

महेश कुमार काफ्ले

बिभागीय प्रमुख तथा सहायक प्रबत्ता

9851166099