नगर कार्यपालिका बैठकबाट हालसम्म भएका निर्णयका गतिबिधिहरु