बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (Notice No. 46-076-77)