बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (Notice No. 45-076-77)