बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (Notice No. 40-076-077)