काठमाडौं महानगरपालिका, आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को वार्षिक कार्ययोजना