घर बहाल कर असूली सम्बन्धमा । ( ७ वडा कार्यालय, कामपा)