सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम अनलाइन आवेदन प्रणाली

स्वदेशी काठ प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा। (श्री सबै विभाग/आयोजना/एकाई/कार्यक्रम/वडा कार्यलय काठमाडौँ महानगरपालिका)