सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम अनलाइन आवेदन प्रणाली

सूचना प्रविधिसंग सम्बन्धित दक्ष/विज्ञ सूचीकृत हुन आउने बारेको सूचना।

दक्ष / विज्ञको रोष्टरमा आवद्द हुने लिकं – https://shorturl.at/9l8sN

Copy of Benyol Vlogs – 3

Supporting Documents