विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

https://kathmandu.gov.np/wp-content/uploads/2022/12/001-3-scaled.jpg

Supporting Documents