सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम अनलाइन आवेदन प्रणाली

विज्ञापन नं। ३–०८०।०८१ को मेडिकल अधिकृतस्तर आठौं तह पदको करार सेवामा योग्यताक्रमको प्रतिक्षा नामावलीको सूची

Supporting Documents