कार्य सम्पादन सम्बन्धमा ।(करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि)