करारमा माइक्रो वायोलोजिष्ट।फुड टेक्नोलोष्ट।मेडिकल अधिकृत पदमा कर्मचारी भर्ना गर्न लिएको परीक्षाको वैकल्पिक सूचीका उम्मेदवार लिने सूचना