सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम अनलाइन आवेदन प्रणाली

आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइदिनु हुन ।(श्री विभाग/महाशाखा/आयोजना/एकाई/कार्यक्रम, का.म.पा)

Supporting Documents