सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम अनलाइन आवेदन प्रणाली

आमन्त्रण गरिएको । (श्री वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्य ज्यूहरु, सबै वडा कार्यालयहरु, का.म.पा ।

Supporting Documents