सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम अनलाइन आवेदन प्रणाली

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा । (श्री सबै वडा सचिवहरु, वडा कार्यालय, का.म.पा)

Supporting Documents