Nama Raj Dhakal

Department Chief

namaraj.dhakal@kathmandu.gov.np

+9779851097413