23 Magh 2079 , Monday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

स्वास्थ्य शिविरमा उपस्थिति सम्बन्धमा । (श्री सबै वडाध्यक्षज्यूहरु/कार्यपालिका सदस्यज्यूहरु/नगर सभाका सदस्यज्यूहरु, का.म.पा.)

Supporting Documents