23 Magh 2079 , Monday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

स्वास्थ्य शिविरको अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा । (श्री सबै वडा अध्यक्षज्यू/कार्यपालिका सदस्यज्यूहरु/नगर सभाका सदस्यज्यूहरु मार्फत सम्पूर्ण महानगरवासीहरु )

Supporting Documents