23 Magh 2079 , Monday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

सफाई कर्मचारीलाई दुई सिफ्ट कार्य गराउने सम्बन्धमा । (श्री सबै वडा कार्यालय, का.म.पा)

Supporting Documents