23 Magh 2079 , Monday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

संस्थागत विद्यालयको नाम, स्थान र स्वामित्‍व परिवर्तन सम्बन्धी सूचना । (प्रथम पटक प्रकाशित मिति -२०७९-०८-२०)

Supporting Documents