5 Ashoj 2080 , Friday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

विवरण पठाउने बारे । (श्री सबै विभाग/सचिवालय/आयोजना/इकाई/महाशाखा/शाखा/वडा कार्यालयहरु, का.म.पा)