27 Shrawan 2079 , Friday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 16600105511

News

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सबै वडा कार्यालय र आयोजनाहरु, का.म.पा)

Supporting Documents