23 Magh 2079 , Monday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।(श्री सबै विभागीय प्रमुखज्यूहरु, का.म.पा)

Supporting Documents