28 Shrawan 2079 , Saturday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 16600105511

News

वार्षिक प्रगती उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । (श्री सबै विभाग/महाशाखा/एकाई/आयोजना तथा कार्यक्रम, का.म.पा)

Supporting Documents