15 Ashoj 2080 , Monday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

News

रोजगारी र आय वृद्धि, काठमाडौंको समृद्धि गौरवको योजना अन्तर्गत तालिम लिन इच्छुक महानगरवासीहरुलाई आवेदन फाराम भर्ने सम्वन्धी सूचना