21 Ashar 2079 , Tuesday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 16600105511

रकम स्थानान्तरण गरिएको सम्बन्धमा । ( श्री १ देखि ३२ वडा कार्यालय, का.म.पा)

Supporting Documents