15 Ashoj 2080 , Monday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

News

बिशेष सरसफाइ कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा (बसै विभाग, आयोग, सचिवालय, आयोजना, कार्यक्रम एकाई)

Supporting Documents