1 Baishakh 2081 , Saturday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

News

प्राविधिक सहयोग सम्बन्धमा

काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्वीकृत वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अनुसार तहाँ विभाग, सचिवालय, महाशाखा, एकाई वडा कार्यालयहरुबाट कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु समय सिमा भित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोगको लागि यस सहरी योजना आयोगको सचिवालयमा माग गरी पठाउनु हुन अनुरोध छ ।

Supporting Documents