14 Falgun 2080 , Monday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

News

नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाको आ.व. २०८०/०८१ को लागि वार्षिक योजना तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा का.म.पा. प्रमुखज्यूको अध्यक्षतामा गठित स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिको मिति २०८०/०१/२५ गतेको वैठकको निर्णयानुसार तहाँ विभाग, महाशाखा, एकाई, सचिवालय, आयोजना र वडा कार्यालयहरुबाट आगामी आ.व. २०८०/०८१ को लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरि यहि जेष्ठ १० गते भित्र यस शहरी योजना आयोगको कार्यालयमा हार्ड कपि र सफ्ट कपि दुवै पठाईदिनुहुन अनुरोध छ ।

 

यसै सूचनासंगै काठमाडौं महानगरपालिकाको, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन संलग्न गरियको छ।

साथसाथै आ.व. २०८०/२०८१ को लागि प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेट संकलन गर्ने ढाचाँ पनि यसै सूचनामा संलग्न गरियको छ।