14 Jeth 2080 , Sunday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
कार्यालय सहयोगी अनलाइन दरखास्त प्रणाली

News

नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाको आ.व. २०८०/०८१ को लागि वार्षिक योजना तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा का.म.पा. प्रमुखज्यूको अध्यक्षतामा गठित स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिको मिति २०८०/०१/२५ गतेको वैठकको निर्णयानुसार तहाँ विभाग, महाशाखा, एकाई, सचिवालय, आयोजना र वडा कार्यालयहरुबाट आगामी आ.व. २०८०/०८१ को लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरि यहि जेष्ठ १० गते भित्र यस शहरी योजना आयोगको कार्यालयमा हार्ड कपि र सफ्ट कपि दुवै पठाईदिनुहुन अनुरोध छ ।

 

यसै सूचनासंगै काठमाडौं महानगरपालिकाको, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन संलग्न गरियको छ।

साथसाथै आ.व. २०८०/२०८१ को लागि प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेट संकलन गर्ने ढाचाँ पनि यसै सूचनामा संलग्न गरियको छ।