23 Mangshir 2079 , Friday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

News

दैनिक ज्यालादारी स्वस्थ्यकर्मिको पारिश्रमिक र कार्यक्रम खर्चको लागि रकम निकासा सम्बन्धमा । (सबै वडा कार्यालय )

Supporting Documents