23 Magh 2079 , Monday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा ।(श्री प्रमुखज्यू, उप-प्रमुखज्यू, वडाध्यक्षज्यूहरु, नगरपालिका सदस्यज्यूहरु, का.म.पा ।

Supporting Documents