5 Ashoj 2080 , Friday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

डेंगु नियन्त्रणको लागि आवश्यक औषधी तथा सामग्रीको दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

Supporting Documents