14 Jeth 2080 , Sunday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
कार्यालय सहयोगी अनलाइन दरखास्त प्रणाली

News

चालु र पूंजीगत खर्च खाता (जोर वर्ष) संचालन गर्ने सम्बन्धमा ।(श्री सबै वडा कार्यालय, का.म.पा)

Supporting Documents