8 Ashoj 2080 , Monday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

इको मेलामा सहभागी हुने सम्बन्धमा (श्री सबै विभाग, सचिवालय, आयोजना, एकाई)

Supporting Documents