23 Magh 2079 , Monday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा ।(श्री सबै वडा कार्यालय, १ देखि ३२ वडा, का.म.पा)

Supporting Documents