5 Ashoj 2080 , Friday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

काठमाडौ महानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको श्रम बैंकमा आबद्ध हुने बारेको सूचना !

काठमाडौ महानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको श्रम बैंकमा आबद्ध हुने बारेको सूचना !

श्रम बैंकमा आबध्द हुने बारेको सूचना

श्रमबै‌ंक अनुसूची

आवेदन लिंक

Supporting Documents