1 Baishakh 2081 , Saturday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

News

काठमाडौ महानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको श्रम बैंकमा आबद्ध हुने बारेको सूचना !

काठमाडौ महानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको श्रम बैंकमा आबद्ध हुने बारेको सूचना !

श्रम बैंकमा आबध्द हुने बारेको सूचना

श्रमबै‌ंक अनुसूची

आवेदन लिंक

Supporting Documents